Patologie

oddělení

Pitvy

Na oddělení patologie jsou prováděny pitvy zemřelých na lůžkových odděleních NT a.s.

k určení základního onemocnění, komplikací, příčiny úmrtí a ověření diagnozy a léčebného ¨

postupu. Pitvy zemřelých mimo nemocnici , smrtí přirozenou i násilnou provádí soudně lékařské oddělení Nemocnice České Budějovice. Převoz zemřelých k pitvě musí dojednat lékař, který pitvu požaduje.

Vymezení pitev

U osob zemřelých ve zdravotnickém zařízení se provádí povinně pitva na oddělení patologie v případě:

 • dětí mrtvě narozených nebo zemřelých do 18 let věku,
 • žen zemřelých v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem nebo šestinedělím,nebo umělým přerušením těhotenství
 • u plodů z uměle přerušených těhotenství provedených z důvodů genetické indikace nebo indikace vrozené vývojové vady plodu
 • u pacientů,kteří zemřeli při operaci,při nechirurgickém intervenčním výkonu,v souvislosti s komplikací navazující na operaci nebo nechirurgický intervenční výkon,nebo při úvodu do anestezie
 • v případě,že k úmrtí došlo v souvislosti se závažnou nežádoucí příhodou při klinickém hodnocení humánního léčivého přípravku
 • v případě,že k úmrtí došlo v souvislosti s odběrem orgánu za účelem transplantace nebo tkání nebo buněk pro použití u člověka.
 • po odnětí orgánu nebo tkáně k transplantaci,
 • úmrtí na infekční chorobu podléhající hlášení

Zemřelí jsou převáženi sanitáři nemocnice do komorových lednic v přízemí budovy patologie

2 hod. po smrti zjištěné prohlížejícím lékařem.

Náležitosti k provedení pitvy

 • List o prohlídce mrtvého – s 3 kopiemi ( pro matriku a pohřební službu)
 • Pravidla pro vyplnění jsou uvedena na formuláři a příručkách ÚZIS.
 • Nezapomínat na podpis lékaře a razítko oddělení, kde došlo k úmrtí, vyplnit požadavek na pitvu.
 • Průvodní list k pitvě- pokud je pitva vyžádána, stačí jeden exemplář. Je to zpráva pro patologa o klinickém průběhu onemocnění, laboratorních výsledcích, anamnestických údajích, předchozí léčbě včetně operací.
 • Do rubriky „Zvláštní přání kliniků“ možno napsat č. telefonu lékaře, který chce být k pitvě přivolán event. další požadavky na nekroptické vyšetření zemřelého.

Právní podklady pro pitvy zemřelých

Nakládání s těly zemřelých, provádění pitev a zacházení se zdravotnickou dokumentací upravuje Zákon č.372 /2011 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,. ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 256/2001 Sb. O pohřebnictví. Pitvu jako diagnostický postup indikuje ošetřující nebo prohlížející lékař oddělení , na němž došlo k úmrtí. Na žádost pozůstalých může, ale nemusí od požadavku pitvy ustoupit. Lékař patologie si vyhrazuje právo zrušit pitvu z technických důvodů, pokud tím nejsou mařeny zájmy nemocnice a pouze po předchozí dohodě s ošetřujícím nebo prohlížejícím lékařem, a nebo s přednostou oddělení.

Odběry tkání z těl zemřelých

Upravují zákony č. 285/2002 Sb., č.296/2008, vyhláška 422/2008 a Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č.372/2011 ve znění pozdějších předpisů. Podle současné legislativy České republiky se předpokládá souhlas pacienta s posmrtným odběrem, pokud nevyjádřil během života opak a nebyl zaregistrován v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR ( podle vyhlášky č. 434/2004). Dále zákon umožňuje vyslovit nesouhlas s posmrtným odběrem ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním svědkem, což se zapíše do zdravotnické dokumentace pacienta a kopie má být zaslána zmíněnému registru. Na požadavky pozůstalých nelze brát zřetel. Odběry tkání orgánů probíhají podle smlouvy nemocnice s tkáňovou bankou.

Na oddělení patologie je po pitvě vypracován pitevní protokol, jehož součástí je makroskopický zevní a vnitřní popis orgánů, histologický nález na základě mikroskopického vyšetření tkání odebraných při pitvě a konečná klinicko – patologická diagnoza , jejíž kopii dostane oddělení, na němž došlo k úmrtí a to do jednoho měsíce po pitvě po skončení histologického vyšetření.

Zacházení s touto dokumentací upravuje Zákon o zdravotních službách č.372/2011.

Informace o závěrech pitvy podléhají témuž zákonu. Pokud pozůstalí projeví zájem o pitevní diagnozu , je možno ji zpřístupnit

 • Prostřednictvím ošetřujícího lékaře nebo primáře oddělení, v němž došlo k úmrtí
 • Prostřednictvím patologa, který pitvu provedl nebo primáře oddělení
 • Prostřednictvím praktického lékaře zemřelého. Praktickým lékařům jsou ale duplikáty pitevní diagnozy zasílány z oddělení,kde zemřelý naposledy ležel,nebo pokud je znám poskytovateli pitvy přímo.
 • Telefonicky sdělujeme závěry pitev pouze lékařům táborské nemocnice, pokud se z provozních důvodů nemohli pitvy zúčastnit.
 • Kopii pitevního protokolu resp. klinicko-patologické diagnozy je možno pozůstalým poskytnout pouze na základě písemné žádosti na sekretariát nemocnice resp. místopředsedkyni představenstva NT a.s.

Směrnice k zajištění pohřbení lidských pozůstatků

Vymezení pojmů

Potratem je:

 1. úplné vypuzení nebo vynětí plodu z matčina těla, jestliže plod neprojevuje známky života a má porodní hmotnost nižší než 500 g a pokud ji nelze zjistit, je-li těhotenství kratší než 22 týdnů,
 2. každé zjištěné těhotenství ženy, kdy při vyprázdnění nebo revizi dutiny děložní nebyl nalezen plod , ale bylo zjištěno plodové vejce bez plodu nebo těhotenská sliznice prokázaná mikroskopickým vyšetřením.
 3. ukončení mimoděložního těhotenství,
 4. umělé přerušení těhotenství provedené podle platných zákonných předpisů.

U potratů se nevyplňuje List o prohlídce mrtvého ale histologická žádanka na mikroskopické (bioptické) vyšetření.

Porodem mrtvého ditěte je úplné vypuzení nebo vynětí plodu z matčina těla, jestliže plod neprojevuje známky života a má porodní hmotnost 500 g a vyšší a pokud ji nelze zjistit,je těhotenství delší než 22 týdnů..

Vždy se vyplňuje List o prohlídce mrtvého podle platných předpisů (Standard OP č. 15/2008) s uvedením jména, příjmení, rodného čísla a zdravotní pojišťovny matky a Průvodní list k pitvě.

Porodem živého dítěte je úplné vypuzení nebo vynětí plodu z matčina těla, jestliže plod po narození projevuje známky života a má porodní hmotnost

 1. 500g a vyšší, po 22 týdnu těhotenství nebo
 2. 499g a nižší, přežije-li 24 hodin po porodu.

Nakládání s potraty a mrtvě narozenými nebo po porodu zemřelými dětmi

(viz Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb, Zákon o zdravotních službách č.372/2011

 1. Potraty: předává odd.patologie společně s ostatními lidskými pozůstatky (zbylé části tkání a orgánů po histologickém vyšetření, amputované končetiny, placenty) ke zpopelnění v krematoriu Tábor na náklady nemocnice.
 2. Mrtvě narozené / po narození zemřelé děti:
  Porodník / dětský lékař vždy vyplňuje List o prohlídce mrtvého a Průvodní list k pitvě. Ohledně pohřbení respektuje přání rodičů a nejdéle do týdne od úmrtí sdělí písemně oddělení patologie, zda rodiče zajistí pohřbení. V opačném případě je pohřeb zemřelého dítěte- kremace bez obřadu -objednán provozním oddělení NT na náklady nemocnice. Doklad o rozhodnutí rodičů je uložen do pitevního protokolu.

Provozní hodiny pro výdej těl zemřelých pohřebním službám:

Každý pracovní den od 6,30 do 14.00hod.
Pohřební služba obdrží příslušný List o prohlídce mrtvého proti podpisu do Žurnální knihy

kancelář 381 607 401

patologie@nemta.cz

Zobrazit na mapě