Praktické informace

Praktické informace

Pravidla pro používání Wi-Fi Free NEMTA

Seznam členů výboru pro audit:

Doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.; narozen 21.2.1952; bytem Voskovcova 1658, Černošice 252 28
Ing. Lenka Dudová; narozena 4.8.1953; bytem V bytovkách 1626/7, 10400  Praha 10
Ing. Jaroslava Pechová; narozen 22.6.1950; bytem Pod Strání 2221/20, Praha 10  100 00

Informace o Nemocnici Tábor, a. s. dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Název

 

Nemocnice Tábor, a. s.

2. Důvod a způsob založení Nemocnice Tábor, a. s. je akciovou společností založenou Jihočeským krajem. Nemocnice Tábor, a. s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 30.9.2005 pod sp. zn. B 1463.
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 260 95 203
Statutární orgán: představenstvo
Způsob jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva.Předmětem činnosti (podnikání) je:

 • komplexní poskytování zdravotnických služeb
 • hostinská činnost
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
3. Organizační struktura

Základní schéma Nemocnice Tábor, a.s. – zde

Seznam oddělení najdete na hlavní straně webových stránek NT a.s. zde

 

4. Kontaktní spojení Kontakty – zde
4.1. Kontaktní poštovní adresa Nemocnice Tábor, a. s.
kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor
Česká republika
4.2. Adresa pro osobní návštěvu Nemocnice Tábor, a. s.
kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor
4.3. Úřední hodiny Úřední hodiny sekretariátu ředitelství: 8:00 – 15:00
Úřední hodiny podatelny: denně 6:30 – 15:00 hod.
Návštěvní hodiny: najdete v informacích u jednotlivých oddělení dle výběru na hlavní straně webových stránkách NT a.s. – zde
4.4. Telefonní čísla Podatelna: 381 60 8120
Sekretariát ředitelství: 381 60 8001
Recepce: 381 60 8111
Najdete u jednotlivých oddělení  dle výběru na hlavní straně webových stránek NT a.s. – zde
4.5. Číslo faxu 381 608 118
4.6. Adresa internetové stránky  https://www.nemta.cz/
4.7. Adresa e-podatelny ID datové schránky: hx4fc9j
4.8. Další elektronické adresy

podatelna@nemta.cz

Zdravotnická dokumentace, stížnosti: elektronicky na adrese: sekretariat@nemta.czpravni@nemta.cz

Agenda spokojenosti pacientů a zaměstnanců: petra.kubesova@nemta.cz

5. Bankovní spojení Bankovní spojení: ČSOB pobočka Tábor
Číslo účtu: 199229020/0300
6. IČ 260 95 203
7. DIČ CZ699005400
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Stanovy akciové společnosti Nemocnice Tábor a.s.  – zde

Zakladatelská listina Nemocnice Tábor, a. s. – zde

Další dokumenty dostupné – zde

8.2. Rozpočet Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce + obsah účetních výkazů za uplynulý rok + schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy – IN PROGRESS
9. Žádosti o informace Pravidla podání žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – zde
10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti –  zde

Váš názor, pochvala –  zde

 

11. Opravné prostředky zde
12. Formuláře Najdete na webových stránkách NT a.s. v odkazu „Dokumenty ke stažení“ – zde
13. Předpisy
13.1. Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější používané předpisy
Nejvýznamnější předpisy upravující problematiku poskytování zdravotních služeb:Ústavní pořádek

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Listina základních práv a svobod, vyhlášena pod č. 2/1993 Sb.

Mezinárodní smlouvy

 • Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), vyhlášena pod č. 96/2001 Sb. m.s. včetně Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí – sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí dodatkového protokolu zveřejněno pod. č. 97/2001 Sb.m.s.
 • Úmluva o právech dítěte, vyhlášena pod č. 104/1991 Sb.

Zákony

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a ve znění nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/12 vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb.
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky:

 • vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 • vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť
 • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
 • vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
 • vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
 • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a další prováděcí předpisy (vyhlášky, nařízení vlády).

Výběr dalších obecně závazných právních předpisů:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
13.2. Vydané právní předpisy Nemocnice Tábor, a.s. nevydává žádné právní předpisy.
14. Úhrady za poskytování informací
14. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací  zde
14.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace Žádná usnesení nadřízeného orgánu o stížnosti žadatele proti výši úhrady nebo odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací nebyla vydána (§16a odst. 7 inf.z.).
15. Licenční smlouvy
15.1 Vzory licenčních smluv Nemocnice Tábor, a.s. nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.
15.2 Výhradní licence Nemocnice Tábor, a.s. nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Seznam výročních zpráv podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – zde

 

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz