Nemocniční hygienik

oddělení

Nemocniční hygienik

K 1.září 2015 bylo v naší nemocnici zavedeno samostatné oddělení Nemocniční hygienik (dříve součástí infekčního oddělení). Oddělení zajišťuje metodickou, konzultační a dozorovou činnost v oblasti hygieny a epidemiologie. Úkolem oddělení je udržovat bezpečné nemocniční prostředí pro všechny, kteří se v něm pohybují, tzn. pro pacienty, zdravotníky, návštěvníky.

Problematika prevence a kontroly infekcí je definována nejen zákonem č.372/2011 Sb., ale také Doporučením Rady EU 2009/C/01 z 1.června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí.

Hygienik je ustanoven náměstkem ředitele pro léčebnou péči a je mu přímo podřízen představenstvu nemocnice.

Řídí a odpovídá především za:

  • činnost asistenta hygienické služby, který spolupracuje a udržuje stálý styk s územním pracovištěm Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje a hygienickou laboratoří Zdravotního ústavu,
  • předávání odebraného biologického materiálu stanoveným způsobem mikrobiologickému oddělení NT, a.s.,
  • kontrolu dodržování desinfekčních, sterilizačních a isolačních postupů ve všech provozech NT, a.s., sledování nozokomiálních nákaz, zavádění opatření proti nozokomiálním nákazám, sledování bakteriologických nálezů ve vazbě na jednotlivá oddělení (event. na jednotlivé stanice),
  • edukaci personálu v opatřeních, která snižují výskyt nozokomiálních nákaz,
  • úzkou spolupráci s mikrobiologickým oddělením při léčbě infekcí antibiotiky,
  • spolupráci s hygienickou službou při zvýšeném výskytu infekcí v nemocnici a zavádění nových protiinfekčních opatření v nemocnici.

Na oddělení je zajišťována metodická, konzultační a dozorová činnost v oblasti hygieny a epidemiologie, zabývá se problematikou nozokomiálních nákaz.

Pracoviště se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé lékárny (proti bočnímu vchodu do pavilonu akutní medicíny, u příjezdové silnice vlevo).

381 608 140

Zobrazit na mapě