Kardiologické

oddělení

Pro pacienty

Koronární JIP

tel: 381 606 143

 • 6 plně monitrovaných lůžek s možností neinvazivní ventilace

Stanice B a kardiostimulační centrum

tel: 381 606 123

 • 27 standardních lůžek + 2 lůžka na nadstandardním pokoji, z toho 8 s možností telemtrtické monitorace EKG.

Stanice C

tel: 381 606 113

 • 20 standardních lůžek
 • stanice je společná s internou gastro.

Odborná vyšetření:

 • ERGOMETRIE

Při vyšetření je zaznamenávána elektrická aktivita srdce (tedy tzv. EKG ) a sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou (tj. šlapáním na speciálním kole – ergometru).

Vyšetření se provádí na speciálně upraveném kole =  tzv. rotopedu nebo ergometru. Během vyšetření je postupně zvyšována zátěž, kterou nemocný šlapáním zvládá. EKG je snímáno pomocí elektrod, které jsou přilepeny na hrudníku. Na paži je měřen v pravidelných intervalech krevní tlak.
Vyšetření pokračuje, dokud vyšetřovaný nedosáhne vyššího stupně zátěže (měřeno pomocí určitého stupně zrychlení tepové frekvence) nebo dokud se neobjeví příznaky (např. bolest na hrudníku nebo slabost) nebo změny na EKG. Pro zdárný průběh vyšetření je tedy nutné, aby byl pacient schopen šlapat na kole.

Několik dní před vyšetřením je obvykle třeba vysadit určité léky, jmenovitě tzv. betablokátory. O vysazení léků před zátěžovým testem však rozhoduje ošetřující lékař! To, zda tento lék užíváte a zda ho máte vysadit, Vám řekne Váš ošetřující lékař. Je třeba mít s sebou vhodnou sportovní obuv a ručník.

 • EKG HOLTER

Jedná se o vyšetřovací metodu, která umožňuje sledování srdeční aktivity kontinuálně po celý den a noc. Výsledkem je 24hodinový záznam EKG křivky. Lékař má možnost monitorovat srdeční činnost pacienta v průběhu obvyklých aktivit během dne a tak zachytit patologie, které by se při běžném ambulantním EKG vyšetření neprojevily.

Pacient má na hrudníku nalepenu sadu sedmi elektrod stejně jako při ambulantním snímání EKG, ale u Holterova snímání je to po dobu 24 hodin. Krabička přístroje je umístěna na opasku v pouzdře. Výsledkem je hodnocení frekvence a pravidelnosti srdečního rytmu za celých 24 hodin. Měření EKG vůbec neucítíte.

Během vyšetření pacient provozuje své běžné denní činnosti a aktivity stejně jako jindy. Během testování je nutno si vést deník toho, co kdy pacient dělal – zaznamenat typ prováděné činnosti a přesný čas. Pokud činnost provází nějaké příznaky (závratě, bušení srdce, dušnost, bolest na hrudi), je nutné je zapsat.

V průběhu vyšetření se nesmí koupat, ani sprchovat, pro osobní hygienu lze opatrně použít vlhkou žínku.

 • HOLTER KREVNÍHO TLAKU

Vyšetření slouží k ambulantnímu stanovení profilu krevního tlaku pacienta a kontroly účinnosti jeho léčby v průběhu 24 hodin. Manžeta přístroje, která se upevní na ruku vyšetřovaného, je hadičkou spojena s malým přístrojem, který v předem stanovených intervalech manžetu nafukuje a.registruje hodnoty krevního tlaku. Zpravidla se provádí 2 – 4 měření za hodinu v průběhu dne a 2 – 3 měření v nočních hodinách. Jsou tak získány informace o hodnotách krevního tlaku pacienta v průběhu běžného života, které lépe vypovídají o stupni závažnosti onemocnění než hodnoty měřené jednorázově při návštěvě v ordinaci.

 • HUT TEST (Test na nakloněné rovině)

Toto vyšetření se provádí u nemocných s náhlými poruchami vědomí, tak zvanými synkopami (mdlobami).

Vyšetření probíhá na speciálním sklápěcím stole opatřeném speciální opěrkou pro nohy, na které při testu nemocný stojí. Nemocný se nejprve položí vodorovně, po 10 minutách vleže se změří krevní tlak, srdeční tep a natočí se krátký záznam elektrické srdeční aktivity, tedy elektrokardiogram (EKG). Poté se nemocný sklopí do stoje v šikmé poloze v úhlu 60°, která působí provokačně na mechanismy, které regulují tlak krve v cévách přivádějících krev do mozku , ve stoji v tomto úhlu nemocný setrvává 45 minut a každých 5 minut je měřen TK, TF a natočen krátký EKG záznam, poté je test ukončen a nemocný ještě 10 minut leží. Pokud během testu dojde k poruše vědomí (mdlobě, synkopě) končí test touto příhodou.

 • KARDIOECHO (Echokardiografie srdce)

Jde o ultrazvukové vyšetření srdce. Ultrazvuk je zvuk o velmi vysoké frekvenci, který nelze slyšet. Je vysílán a přijímán ultrazvukovou sondou, která se přikládá na hrudník. Odrazy ultrazvuku ze srdce jsou analyzovány přístrojem a převedeny na pohybující se obrázek srdečních stěn a struktur (např. srdečních chlopní). Vyšetření tak umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich strukturu, velikost a funkci.

Pacient leží na vyšetřovacím lehátku, většinou na levém boku nebo na zádech. Na vyšetřovací sondu se nanese ultrazvukový gel a poté se sonda přikládá v různých místech na hrudník a mírným tlakem se zabezpečí dobrý kontakt se stěnou. Běžné vyšetření trvá 15 až 45minut. Žádná zvláštní příprava není nutná.

 • TEE – JÍCNOVÁ ECHOKRADIOGRAFIE SRDCE

V některých situacích je echokardiografické vyšetření přes hrudník nedostačující, protože je pacient hůře vyšetřitelný nebo jsou vyšetřované oblasti srdce z hrudníku nepřístupné. V těchto případech provádíme vyšetření jícnovou echokardiografií. Základní princip vyšetřením je shodný s normálním echokardiografickým vyšetřením. Rozdíl je v tom, že se ultrazvuková sonda nepřikládá na hrudník, ale je umístěna na konci tzv. endoskopu (= tenké, ohebné a řiditelné trubičky), který se ústy zavádí do jícnu. Jde o podobný přístroj, který se používá k zobrazování při vyšetření žaludku nebo jícnu.

 • SONOGRAFIE CÉV

Jedná se o ultrazvukové vyšetření, které zjišťuje stav cévního systému, např. přítomnost a stupeň aterosklerosy, průchodnost cév, přítomnost trombosy (neprůchodnosti hlubokého žilního systému) nebo tromboflebitidy (postižení povrchového žilního systému), zánětlivá onemocnění cévní stěny. Žádná zvláštní příprava není nutná.

381 606 101

iogkancelar@nemta.cz

Zobrazit na mapě