Gynekologicko-porodnické

Gynekologicko-porodnické

Gynekologická ambulance

tel: 381605362, 381 605363

K dispozici jsou dvě ambulance se společnou ultrazvukovou místností přístupnou přímo z obou ambulancí. Před nimi se nachází společná čekárna. V těchto ambulancích se provádí vyšetření pacientek, které jsou přihlášeny do trvalé péče našich gynekologů, ošetření akutních případů v běžné pracovní době i v rámci ÚPS (ústavní pohotovostní služby), konsiliární a superkonsiliární vyšetření pro ostatní oddělení Nemocnice Tábor a.s. i externí pracoviště, plánované i akutní příjmy na oddělení a objednání k plánovaným operacím.

Běžná pracovní doba je na těchto ambulancích v pondělí až pátek od 7:00 hod. do 15:30 hod. (Plánovaná vyšetření jsou prováděna po telefonickém objednání na tel. čísle 381 60 5362 nebo 381 60 5363. Neodkladné případy jsou ošetřovány 24 hodin denně).

Porodnická ambulance

tel: 381605321

Komplex tří vzájemně propojených porodnických ambulancí se nachází mezi porodním sálem a oddělením šestinedělí a rizikového těhotenství. Největší vyšetřovna je kromě gynekologického křesla vybavena i velmi kvalitním ultrasonografickým přístrojem SonoAce X8 od firmy MEDISON. Součástí ambulancí je i šatna se zamykatelnými skříňkami, WC s bidetem a sprcha. Čekárna je umístěna na chodbě před oddělením rizikového těhotenství a šestinedělí. Na těchto ambulancích se provádí plánovaná i akutní vyšetření pacientek po 23. týdnu gravidity (včetně kardiotokografického vyšetření na dvou přístrojích Avalon FM20 od firmy PHILIPS a amnioskopie), příjem na oddělení rizikového těhotenství a příjem rodiček na porodní sál. Porodní asistentky zde sepisují porodopisy (po 36. týdnu těhotenství). Jsou zde dispenzarizovány všechny těhotné předané do péče lůžkového zařízení, včetně rodiček po termínu porodu.

Běžná pracovní doba je zde pondělí – pátek od 7:00 hod. do 15:30 hod. (neodkladné případy jsou ošetřovány 24 hodin denně). Objednání k sepsání porodopisu a kardiotokografickému vyšetření provede porodní asistenka na telefonním čísle 381 60 5321. Umožní-li to provoz oddělení, je možné se domluvit i na prohlídce porodního sálu a oddělení šestinedělí.

Ultrazvukové pracoviště

tel: 381605301

Plánovaná vyšetření jsou prováděna po telefonickém objednání na tel. čísle 381 60 5301.

Vyšetření se provádí na kvalitním ultrasonografickém přístroji Accuvix XQ od firmy MEDISON. Vyšetřujeme abdominální (zevně přes břicho), vaginální (zavedením do pochvy), výjimečně i rektální (zavedením do konečníku) sondou včetně barevného dopplerovského zobrazování. Do sortimentu prováděných výkonů patří: vyšetření malé pánve, včetně detekce patologií vaječníků, vejcovodů, dělohy a jejího okolí, měření průtoků v cévách zásobující event. nádor, verifikace uložení nitroděložních tělísek, potvrzení vitality (životnosti) a datace (délky těhotenství) intrauterinní gravidity (nitroděložního těhotenství), sledování event. retroovulárních hematomů (krevních výronů pod plodovým vejcem), potvrzení event. vyslovení podezření na mimoděložní těhotenství, vyšetření pacientek léčených pro sterilitu, včetně foliculometrie (měření velikosti foliklů), screeningová vyšetření v těhotenství k verifikaci vrozených vad, poruch růstu, placentárních a pupečníkových patologií, včetně flowmetrie (měření průtoků krve pupečníkem, event. jinými tepnami plodu), cervicometrie (měření délky a potvrzení event. patologií na děložním čípku těhotných s hrozícím předčasným porodem), určení pohlaví plodu, vytvoření foto či videodokumentace plodu, urogynekologická introitografie (zobrazení poruch uložení močové trubice a močového měchýře u žen s poruchou udržení moči)…

Pacientka může pohodlně sledovat celý průběh vyšetření na LCD monitoru, který je umístěn přímo proti očím vyšetřované nad jejíma nohama. Toto vylepšení zvláště ocení těhotné při vyšetření svého miminka.

Pro gynekologické i porodnické vyšetření není nutné mít naplněný močový měchýř (velká náplň močového měchýře zhoršuje výsledek vaginálního vyšetření) !! Výjimkou jsou jen pacientky, které ještě neměly pohlavní styk, a není tedy možné u nich provádět vaginální vyšetření. Ani u nich však není nutná extrémní náplň.

Další pomocné UZ pracoviště pro potřeby porodnice a porodnické ambulance vzniklo v prvním patře nového „pavilonu porodnice a akutní medicíny“ na největší porodnické vyšetřovně. Je vybavena dalším velmi kvalitním ultrasonografickým přístrojem SonoAce X8 od firmy MEDISON.

Urodynamická vyšetřovna

tel. 381 605363

Gynekologicko-porodnické oddělení využívá pro své účely vlastní nově zřízené urodynamické pracoviště.

Jelikož se jedná o plánované vyšetření jsou prováděna po telefonickém objednání na tel. 381 605363

Urodynamické vyšetření patří k základním vyšetřením při stavech nechtěných úniků moči a při častém močení. Pomáhá v kombinaci s anamnézou, vyšetřením moči, gynekologickým vyšetřením a ultrazvukovým vyšetřením zhodnotit funkci dolních močových cest, objasnit příčiny inkontinence a rozhodnout, zda má být léčba konzervativní – farmakologická (podáváním léků), invazivní – operační nebo kombinací obou metod.

Komplexní urodynamické vyšetření se skládá z několika dílčích vyšetření:

Uroflowmetrie – měření hodnot močového proudu. Pacientka se při tomto vyšetření vymočí (pokud možno celý objem močového měchýře) do speciální toalety, která umožňuje zaznamenat do křivky močený objem v závislosti na čase. Kvalitativně se hodnotí tvar uroflowmetrické křivky, zda je plynulá, nebo přerušovaná, zda není přítomno „pseudoplatteau“ (typický jev pro zvýšený intravezikální odpor). Kvantitativně zjišťujeme vymočený objem, maximální a střední hodnotu rychlosti močového proudu a dobu močení. Vyšetření je nutno zakončit změřením rezidua (množstvím zbylé moči v močovém měchýři).

Cystometrie – je měření vztahu mezi intravezikálním tlakem (tlakem v močovém měchýři) a objemem měchýře buďto při jeho plnění sterilním roztokem – pak se jedná o plnicí cystometrii, nebo v průběhu močení – pak hovoříme o mikční cystometrii nebo také používáme termín tlakově-průtoková (PQ) studie. Toto vyšetření spočívá v zavedení tenké cévky do močového měchýře a druhé cévky do konečníku (k měření tlaku v dutině břišní). Sledujeme, při jakém objemu začíná pacientka náplň vnímat, kdy by normálně vyhledala toaletu a jaká je maximální kapacita močového měchýře. Kvalitativně se hodnotí průběh křivky a přítomnost spontánních či provokovaných stahů svalu močového měchýře – detrusoru.

Profilometrie – podstatou metody je měření tlaku v močové trubici v klidu, při zvýšeném nitrobřišním tlaku (definovaném stresu) a během močení. Výsledkem jsou informace o funkci stěny močové trubice. Měření uretrálního tlaku (v močové trubici) se provádí buďto v jednom bodě (obvykle v místě maximálního uretrálního tlaku) po jistou dobu, nebo na několika místech podél uretry při postupném vytahování cévky (snímány jsou tlaky v močovém měchýři a v močové trubici), čímž se získá profil uretrálního tlaku. Maximální tlak v močové trubici u ženy klesá s věkem, je ovlivněn menstruačním cyklem, konstitucí, počtem těhotentsví atd.

Leak-point-pressure – je obecně tlak, při kterém uniká moč z močové trubice (uretry). Únik může být způsoben zvýšenou citlivostí (hyperreflexií) močového měchýře při plnění, kdy dojde ke zvýšení tlaku v močovém měchýři bez současného zvýšení tlaku v dutině břišní – detrusor leak point pressure. K úniku moči může ale také docházet při zvýšení intraabdominálního (nitrobřišního) tlaku bez současné kontrakce detruzoru (svalu močového měchýře), pak hovoříme o abdominal leak point pressure. Zvýšení intraabdominálního (nitrobřišního) tlaku je volní (ovládané vůlí pacientky). Nejlépe tzv. Valsalvovým manévrem, který je oproti kašli (CLPP) lépe kontrolovatelný, zjišťujeme tzv. Valsalva leak point pressure (VLPP). Samotná verifikace úniku moči může být provedena přímým pozorováním, fluoroskopicky, UZ vyšetřením nebo nejlépe videozáznamem při tzv. videourodynamickém vyšetření, které umožní posoudit i morfologické změny v průběhu plnicí či mikční cystometrie. Výsledky závisí i na průměru katétru, místě měření tlaku i objemu močového měchýře v průběhu měření. Nejčastěji je doporučována polovina maximální kapacity močového měchýře (tedy cca 200–300 ml).

Elektromyografie (EMG) – principem této metody je snímání změn bioelektrických potenciálů, ke kterým dochází při aktivaci svalových vláken. Její význam spočívá hlavně v diagnostice neurogenně podmíněných poruch dolních močových cest (např. po úrazech pánve a páteře). Elektrody (snímače) mohohou být úmístěny povrchově (zavádějí se do pochvy, rekta, uretry, nalepují se na kůži v perineální oblasti), nebo invazivně jehlou zavedenou přímo do svalu. Toto vyšetření na našem procovišti zatím nepoužíváme.

Vyšetření provádíme na kvalitním urodynamickém osmikanálovém přístoji UROMIC Samba od firmy MEDKONSULT. Průměrná délka celého vyšetření se pohybuje kolem 60 minut. Je nebolestivé, jen jistý dyskomfort působí zavádění tenké sterilní cévky do močového měchýře a snímače tlaku do konečníku. Vzhledem k povaze vyšetření klademe vždy velký důraz na intimitu a respekt k vyšetřované ženě.

K vyšetření by měla pacientka přicházet s naplněným močovým měchýřem.

  Urodynamická vyšetřovna 2

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz